• 224

j28ah的遊記

2010-07-11

金門金湖鎮(沿海篇)
延續前一篇的金沙鎮,當從田浦走浦華路左轉接上環島東路四段往「溪邊」走去,左轉四維路抵復國墩,此地為金門島極東之處。